Norsk English
Bidra.no - Søksmål imot UiB - Kjønn, Seksualitet og Mangfold

Søksmål imot UiB - Kjønn, Seksualitet og Mangfold

Court-cause against University - gender-studies

Ved å tilby faget "kjønn, seksualitet og mangfold" så bryter Universitetet med "Universitets- og Høyskole-loven".

Et prosjekt av Kristian Eik, publisert 22.08.2018. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 20 320
25 %

Prosjektet nådde ikke sitt mål, og pengene er refundert.

Målbeløp kr 80 000
Givere 0
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 20.09.2018.

[English translation under the Norwegian text]


Grunnlag for søksmål

Universitets- og Høyskole-loven slår fast i §1-1 dens hensikt:

"Denne loven har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler
a) tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå.
b) utføre forskning og fagelig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.
c) formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv."

På faget fikk man høre at "i dette faget har man ikke tradisjon for å drive med vitenskap. Her er det viktigste å fremme samfunns-endring". Man ser også i praksis at faget ikke er intressert i vitenskap, men heller fremmer sine egene hypoteser som om de var etablerte sannheter, fremfor annerkjennt kunnskap (vitenskap) om temaene som taes opp. 

Et eksempel på dette er når man diskuterte seksualitet, så lærte man i faget at en seksualitet var plastisk og gjerne kunne endres igjennom ulike faser i livet. Et intressangt aspekt av dette i en vitenskapelig setting kunne for eksempel vært å nevne at dette er et fenomen man kan kjenne igjen hos kvinner, men ikke i samme grad hos menn. Men det å i det heletatt diskutere forskjeller blandt menn og kvinner ble i stor grad sett ned på i dette miljøet. Kjønns-forskjeller i hjernen er som kjønns-"forsker" Lorentzen (som er grovt missbruk av ordet "forsker") påstår er "gammeldags forskning" i Eia sin dokumentar "Hjernevask". (https://www.youtube.com/watch?v=NG3Ewga0-eg). Denne dokumentaren fikk man høre av forelesren var "en tulle-dokumentar".

Denne typen mentalitet viser en postmodernistisk mentalitet knyttet til vitenskap og kunnskap, der blind retorikk anses som en reel konkurrent til etablert vitenskap (kunnskap om verden). Det vil si at retorikken trenger ikke å ha grunnlag i det de fleste av oss andre vil beskrive som virkeligheten, og trenger ikke å følge verken vitenskap, logikk eller rasjonalitet. Postmodernismen er et forsøk på en motvekt imot vitenskapen i seg selv, som Stephen R. C. Hicks forklarer ganske godt i sin bok "Explaining Postmodernism" (https://www.youtube.com/watch?v=qQcNjHNXnEE).

Ved ethvert forsøk på å knytte faget opp imot §1-1 sin bruk av ordet og begrepet kunstnersk, så har dette ingen verdi, i og med at det man ble fortalt på faget under ingen omstendigheter ble påstått skulle tolkes som noe annet enn etablerte sannheter. Og når man ser til USA, der dette faget har sine røtter og har operert lengst, så ser man de samfunnsmessige konsekvensene av at faget har fått en fri og åpen platform for å spre sin politiske og ideologiske propaganda, i det som akademisk kalles et ekkokammer; uten motstemmer og uten å ta til seg verken vitenskap eller kritikk, konstruktiv eller kritisk. Faget skaper aktivister i USA, som virker som å være fagets hensikt. "Her er det viktigste samfunnsendring", og ikke vitenskap.

Når jeg under studiene ringte en annerkjennt norsk biolog for et intervju, og forklarte at jeg studerte kjønns-forskning, så ble jeg fortalt at han ikke annerkjennte faget som en del av akademia. Dette var ikke den første varselslampen som lyste, men det var helt klart den største

Jeg har gitt Universitetet fler anledninger til å annulere eksamens-kravet og å ugyldiggjøre semesteret, og igjenom Lånekassen å refundere lånebeløpet, og i prosessen ugyldiggjøre det som er annerkjennt som "kjønns-studier" (nå "kjønn, seksualitet og mangfold", tidligere "kvinnestudier"), men de har ikke vært villig til å gjøre dette. Jeg har tatt fler runder med meg selv, og hatt en dialog med advokat om den mulige igjennomføringen av en slik sak. 

Blandt de siste dråpene som fikk begeret til å renne over har vært denne saken om at myndighetene i Ungaren stopper tilltak til kjønns-studier for dens propagandistiske fremfor vitenskapelige formål: https://www.reuters.com/article/us-hungary-government-education/hungary-to-stop-financing-gender-studies-courses-pm-aide-idUSKBN1KZ1M0

Dette intervjuet av Dr. Debra Soh (som har doktorgrad i nevrologi og har studert sexologoi) var også avgjørende for min inspirasjon for å igjennomføre dette søksmålet: https://www.youtube.com/watch?v=Pb7RUQyoLbU

Andre tidligere avgjørende inntrykk har komt fra Camille Paglia, en trans-kjønnet professor som hevder at kjønns-studier må "integrere vitenskap", som de altså ikke gjør på nåværende tidspunkt (https://www.youtube.com/watch?v=mVVhtKrkeN8), Ann Lieven som her forklarer hvorfor hun ikke ambefaler andre å studere kjønns-studier (https://www.youtube.com/watch?v=BlGSG0q-Fh4), og Sargon of Akkad sin brutalt ærlige ananlyse av faget i sin video-serie "Why Do People Hate Feminism?", nr. 4 (https://www.youtube.com/watch?v=xaid4utCQGw).

Andre sentrale stemmer i denne akademiske bevegelsen imot kjønns-studier er Christina Hoff Sommers og Janice Fiamengo, som begge har en rekke videoer ute på Youtube der de kritiserer kjønns-studier for sin manglende akademiske verdi.

Før jeg påbegynnte denne kampanjen nå så tok jeg en telefon til det Humanistiskie fakulitet ved UiB, for å få svar på hva den akademiske verdien av kjønns-studer var. Jeg fikk en fargerik og høytsvevende, gjerne kunstneristisk forklaring om hvordan naturvitenskapen ikke nødvendigvis ikke var korrekt, og at man ikke nødvendigvis trengte å teste hypoteser på et Universitets-fag! Dette er den type postmodernisme man står ovenfor, og det er iferd med å deskreditere Universitets-utdanning til i bestefall en latter, og i verstefall en samfunns-destruktiv ideologi som fremmer samfunns-hat og oppfordrer til annarkisme (som man ser blandt terror-fraksjonen antifa i USA, der den samme typen ideologi som det dette faget her fremmer, står sentralt).

Bruk av innsamlede penger

Pengene går til adokat-utgifter og andre rellaterte utgifter jeg måtte ha i denne perioden.

Hvem er jeg?

Jeg er en 31 år gammel vitenskaps-entusiast fra Bergen, og jeg hadde optimalt sett ønsket å komme inn på biologi på Universitetet. Til det manglet jeg tilstrekkelige karakterer, og endte opp på første året på Universitetet i 2014 på filosofi. Andre året endte jeg opp på kjønn, seksualitet og mangfold. Dette så jeg veldig frem til, for jeg hadde vudert å studere seksologi, og så sånn sett frem til å lære mer om hvordan den menneskelige seksualiteten fungerte.

Det gjorde jeg imiddlertid ikke, og ble presentert det som bare kan beskrives som en hypotese (u-testet ide), presentert som en sannhet

Når jeg først startet på Universitetet så hadde jeg en oppfattning om at Universitetet var stedet der vi alle lå fra oss personelige uenigheter hjemme, og kom sammen for å drive med vitenskapelig forskning. Disse to årene har vist meg at dette ikke stemmer på det humanistiske fakulitet. Og for det, er jeg dypt skuffet over.

Men det viser seg også at de bryter De Norske Lover ved å aktivt ignorere Universitet sitt pålagt krav om å drive med vitenskap. Og det gleder jeg meg til å ta tak i juridisk igjennom retts-apperatet.

Kristian Eik
......................................................................................................................................................
[English vertion]

Reason for court-cause

The "university- and highschool"-law points out in point 1-1 its intent:

"This law have as a goal to see that universities and highschools
a) give higher education on an high international level.
b) do research and professional and artistic developing-work on high internatonal level.
c) convey knowledge about the usage and a broad understanding about principes reguarding freedom of the field and useage of scientiffic and artistic methodes and results, both during the teaching of students, in your own business and elsewise in an public setting, culture-life and in professional business-life." (https://lovdata.no/NL/lov/2005-04-01-15/§1-1)


In the study we was told that "we dont have a tradition for doing science in this field. Here, the most important thing is to prommote societal change". You also see in its pratice that the field is not intressted in science, but rather to prommote their own hypothesis as if they where established truths, rather then established knowledge (science) reguarding the subjects that is discussed.


An example of this was when we discussed sexuality, where we was told within the field that sexuality was fluid and mite change through differant phases in your life. An intresting aspect of this in an scientiffic setting mite have been to mention that this phenomen is something one recognizes for females, but not to the same extent for men. But to bring up the aspect of gender-differances is looked down opon in this enviorment. These gender-differances is as gender-"sceintist" Lorentzen (wich is an huge misuseage of the word "scientist") claim is "outdated science", in Eia's documentary "Hjernevask" ("brainwash"). (https://www.youtube.com/watch?v=NG3Ewga0-eg). We where told in the study that this documentary was an (unserious) "joke-documentary".


This type of thinking show an postmodernistic mentality towords science and knowledge, where blind retoric is seen as an serious competitor to established science (knowledge about the world). This means that the retoric dont have to have a bases in what most of us would call reality, and it wont have to follow neither science, logic nor rasjonality. Postmodernism is an attemt to an counterbalance against science it self, as Stephen R. C. Hicks explains pretty well in hes book "Explaining Postmodernism" (https://www.youtube.com/watch?v=qQcNjHNXnEE).


At any attemt to link the field towords point 1-1's useage of the word and consept artistic, the attemt will have no value, given that we where never told anything else then that what we was told where to be taken as anythign else then established truth. And when we look to USA, where this field have its roots and have operated the longest, we also see the societal consequences of the field have been given an free and open platform to spread its political and ideological propaganda, in whats in academia is called an ecco-chaimber; without any countering voices and without taking into account science or critic, construcive or otherwise. The ffield have in the USA created activists, wich seems to be the field's goal. "The most important thing here, is societial change", and not science.


When i, dureing my studies, called an well-known Norwegian biologist for an intervjue, and told him that i studied gender-studies, i was told that ghe did not see the field as part of academia. This was not the first red flag, but it was defenetly the bigest.


I have given the University serveral oportunites to cancel the exam-demand and to cancel my semester, and through the assosiated bank-service to re-fund the student-lone for that semester, and in the prosess randering the field wich is known as "gender-studies" (now "gender, sexuality and diversity", earlyer "female-studies") value-less, but they have not been willing to do that. I have taken a few rounds with myself, and i have had an dialogue with an lawyer, about the posability to run a cause like this.

Amount the last dropes that made the glass overflow for my part, was this cause where the government in Hungary have stoped the financial support of gender-studies for their porpagandistic rather then scientiffic goals:  https://www.reuters.com/article/us-hungary-government-education/hungary-to-stop-financing-gender-studies-courses-pm-aide-idUSKBN1KZ1M0


This intervue of Dr. debra Soh (wich have an Phd in nerve-science and have studied sexology) also had an foot on the weight in my inspiration to go through with this lawsuite: https://www.youtube.com/watch?v=Pb7RUQyoLbU


Other earlyer influences have come from Camille Paglia, an trans-gender prefessor wich claims that gender-studies have to "intergrate science", wich it is not doing for the time being (https://www.youtube.com/watch?v=mVVhtKrkeN8), Ann Lieven wich here explains why she dont recoment others to study gender-studies  (https://www.youtube.com/watch?v=BlGSG0q-Fh4), and Sargon of Akkad's brutal honest analytics of the field in hes video-servies "Why people Hate Feminism?", number 4 (https://www.youtube.com/watch?v=xaid4utCQGw).


Other sentral voices in this academic movement against gender-studies is Christina Hoff Sommers and Janice Fiamengo, wich both have videos on Youtube where they are critical to the lack of academic value of gender-studies.


Before i started this campagn now, i took an phonecall to the humanistic faculty at the University of Bergen, to get an answer to the academic value of gender-studies. I got an collorful and high-floating, maby also artistic explaination about how natural science may not allways be correct, and that you dident really have to test your hypothesis at an University-field! This is the kind of postmodernism we are up against, and it is about to dis-credited an University-degree to - in best-cause laughable and in worse-cause an destructive societal ideology that prommote hateage of our society and anarcism (wich one sees amoung the terror-fraction Antifa in the USA, where the same type of ideology wich this field prommote, is sentral.

Useage of collected money


The money will be used to lawyer-expences and rellated expences i would have in this period.


Who am I?


I am a 31 year old science-enthusiast from Bergen, and i had optimaly wished to study biokogy at the University. For that, i lacked the necessary grades, and ended up my first year on the University on philosophy in 2014. The secound year i ended up in gender, sexuality and divercity. I looked foreward to this, because i had considered to study sexology, and in this reguard i where excited to learn more about how the human sexuality functioned.

I dident learn anything about this, however, and where presented what can only be described as an hypothesis (un-tested idea), presented as an truth.

When i first started on the University, i had an idea about that the University was where we layed our personal disagreements at home and came together, to do science. These two years have showed me however, that this is not correct on the humanistic faculty. Og that, i am werry disappointed over. 

But as it turns out, they are also brakeing The Norwegian Law by actively ignoring Universitiy's imposed demand to do science. And this is something i look foreward to challangeing legally though our legal system.

Kristian Eik

Ingen givere hittil. Bli den første til å bidra!

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Kristian Eik

Prosjekteier

Takke-kort

Bidra.no - Takke-kort

De som gir 5000 kr eller mer vil få et personelig skrevet takke-kort som takk for hjelpen, når saken er vunnet.

Bli den første som velger denne belønningen kr 5 000
Estimert leveranse 01.12.2019