Sang for glede, overskudd og felleskap!!

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

Sang for glede, overskudd og felleskap!!

Tidligere gratis kor må pga. redusert bevilgning finne nye kilder. Det er viktig for oss med lav kontingent så økonomi ikke hindrer deltagelse.

Et prosjekt av Dagsangerne på sagene, publisert 28.05.2018. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 9 265
30 %
Målbeløp kr 30 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 36
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 03.09.2018.

Støtt Dagsangerne på Sagene. Hjelp oss å spre sangglede. (Scroll down for *English)

Hvorfor trenger vi din giverglede?

De første par årene ble koret drevet med full finansiering fra Sagene bydel. Så ble bevilgningene sterk redusert og koret måtte finne nye kilder til driften. Selv om vi har funnet noe gjennom frivillighetsmidler og vi har hevet medlemskontingenten, har vi ikke nok. Det er viktig for oss at kontingenten er lav for at alle kan delta, uansett økonomi. Vi ønsker også å kunne utvide aktiviteten med workshops bl.a. på Oslo Røde Kors sin Kvinnekafé, et tiltak for innvandrerkvinner, for å inspirere til sang i hverdagen. Pengene vi samler inn vil brukes til driften av koret fra september til desember i år, og vil inkludere en workshop på Kvinnekafeen. 


Om koret: Dagsangerne på Sagene startet i 2013 som et initiativ fra bydel Sagene for mennesker med tid på dagtid. I dag er vi 38 medlemmer som møtes på tirsdager kl. 10:00-11:30. Vi synger a cappella harmonier fra forskjellige land, gjerne enkle sanger slik at alle kan bli med uansett erfaring. Det er viktig for oss å være inkluderende og feire hverandres forskjeller og likheter. Koret er blitt en gledefylt del av medlemmenes liv og er noe vi ser fram til hver uke. Sang er en fantastisk måte å skape glede og kontakt med andre mennesker. Vi elsker å synge for andre, og koret gir videre ved å opptre på seniorsentre, asylmottak, frisklivssentraler, festivaler, kjøpesentre, mm.


Sitater fra medlemmer: 

"Tirsdag med Dagsangerne øvelse er ukas høydepunkt. Det er naturligvis sangen - harmonier vi jobber oss inn og hviler ut i. Men koret er så mye mer. Det er høyt under taket og alle er inkludert: på kaffe og prat etter øvelse, på flashmob på Storo Kjøpesenter, på opptredener rundt om for å synge med og for mennesker med ulik bakgrunn”


'A weekly delight of good company and good music.' 


Vår filosofi: Alle kan synge! Vi er i en tid hvor mange tenker på sang som noe for de få, bare for de som er flinke. Vi tror at alle har kapasitet til å synge enten de har sunget mye eller lite før. Regelmessig sang er sunt for kropp og sinn, og gjør folk lykkeligere!


*English Text.

Singing for community, health and joy!


Support Dagsangerne på Sagene (The Day-Singers at Sagene). Help us spread the joy of singing.


Why do we need your support? 

For the first two years the choir was fully financed by the District of Sagene. (Oslo) When the funding was greatly reduced, we needed to find new financial sources in order to continue running the choir. Although we have found some funding through Sagene’s “volunteer funds” and we have raised our membership fee, we don’t have all that we need. It is important for us that the membership fee is low, so that everyone can participate, regardless of finances. We also want to expand our activities with workshops, which we will do at the Red Cross’s “Women’s Café,” an initiative for immigrant women, to inspire singing in daily life. The money we raise will be used for operating the choir from September until December of this year, and will include a workshop at the “Women’s Café.” 


About the choir: Dagsangerne started in 2013 as an initiative for people with time during the day. Today there 38 members who meet on Tuesdays from 10-11:30 AM to sing together. We sing a cappella harmonies from different countries, many of which are simple songs, so that anyone can join, no matter their experience.


It is important for us to be inclusive and to celebrate each other’s differences and similarities. The choir has become a joyful part of the members’ lives and is something we look forward to each week. Singing is a fantastic way to stimulate happiness and connection with other people. We love to sing for others, and the choir gives back by performing at senior centres, festivals, asylum reception centres, shopping malls and more!


Quotes from members:

Tuesday’s Dagsangerne practice is the week’s highlight. It is of course the singing, the harmonies we work with and nestle into. But the choir is so much more. There is room for everyone: at coffee and chatting after rehearsal, at a flash mob at Storo mall, at our performances for with and for people of different backgrounds.”


“A weekly delight of good company and good music.”


Our philosophy: Everyone can sing! We are in a time when many people think of singing as something for just a few, only those who are really “good.” We believe that everyone has the capacity to sing, whether they have sung a lot, or very little before. 

Regular singing is healthy for the body and mind, and it makes people happy!Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

35000 kr
Ekstra midler vil bli brukt til å tilby flere workshops

26%

Bree Switzer

Grunnlegger

Hildegunn A Rodrick

Prosjekteier

Personlig hilsen / Personal Thank you

Du får en personlig hilsen og takk på vår Facebook side. *** $6.00 USD

3 personer har bidratt Begrenset antall: 27 igjen kr 50
Estimert leveranse 28.06.2018

Delta på en sangøvelse med dagsangerne!

Delta på en sangøvelse med dagsangerne! Dag for øvelse skjer etter avtale.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 20 igjen kr 100
Estimert leveranse 04.09.2018

Win a concert with Dagsangerne

Du er med i trekning om å vinne en konsert med Dagsangerne (30 minutter) til en anledning du velger: En fødselsdag? På jobben? For klubben? For bestemor på sykehjemmet? Konserten må finne sted i Oslo. *** Win a concert with Dagsangerne! (If the winner is outside Oslo, you may choose an organization from our list to give your concert to!) $ 61 USD ***

4 personer har bidratt Begrenset antall: 20 igjen kr 250
Estimert leveranse 30.09.2018

Win a Workshop with Dagsangerne!

Du er med i trekning om å vinne en workshop (1,25 timer) med Dagsangerne til en anledning du velger. Workshoppen må finne sted i Oslo. *** (If the winner is outside Oslo, choose an organization from our list to give your workshop to!) $ 122.00 USD***

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 15 igjen kr 500
Estimert leveranse 28.09.2018

Konsert med Dagsangerne!

Du får en konsert med Dagsangerne (30 minutter) til en anledning du velger. Konserten må finne sted i Oslo.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 3 igjen kr 3 000
Estimert leveranse 05.10.2018

Workshop med Dagsangerne!

Du får en workshop med Dagsangerne til en anledning du velger. (1.25 timer) Workshoppen må finne sted i Oslo.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 2 igjen kr 5 000
Estimert leveranse 02.11.2018